Pravidla a podmínky

1. ÚVOD

1.1.

SwapAround je online platforma, která umožňuje uživatelům „Nabízím“ (soukromé osoby i právní entity) navázat spojení s uživateli „Hledám“ za účelem směnného obchodu. Platforma SwapAround a související služby definované v těchto podmínkách jsou provozovány poskytovány společností Etcetera Business and Tourism s.r.o., IČ: 06865453, IČ DPH. CZ06865453, na které se vztahuje české právo, se sídlem Dlouhá 715/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 290385.

1.2.

Musíte mít alespoň 18 let (nebo jakéhokoli jiného věku podle jurisdikce vaší rezidence) a vaše právní způsobilost a oprávnění k uzavírání právně závazných vztahů musí být neomezené, abyste mohli přistupovat k Platformě SwapAround a používat ji a registrovat si účet SwapAround. Přístupem a / nebo používáním Platformy SwapAround výslovně prohlašujete a zaručujete se, že máte nejméně 18 let (nebo jakéhokoli jiného věku, jak vyžaduje vaše jurisdikce vašeho rezidentního státu) a že máte právní způsobilost a oprávnění uzavřít smluvní vztah s Platformou SwapAround a ostatními uživateli.

1.3.

Přístupem a / nebo používáním Platformy SwapAround souhlasíte s tím, že budete dodržovat a budete právně vázán/a těmito podmínkami, pokud se stanete registrovaným uživatelem našich služeb i pokud ne. Tyto Podmínky, které mohou být čas od času upraveny, upravují váš přístup k Platformě SwapAround a její používání a představují právně závaznou dohodu mezi vámi a SwapAround. Pokud nepoužíváte Platformu SwapAround nebo naše služby v souladu s těmito podmínkami, může se na vás vztahovat občanskoprávní a trestní sankce. Přístupem a / nebo používáním Platformy SwapAround dále souhlasíte, že budete dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy (včetně, aniž byste omezili obecnost tohoto ustanovení, daňové a správní předpisy).

1.4.


Pokud se rozhodnete používat Platformu SwapAround, děláte tak dobrovolně a na své vlastní riziko. Platforma SwapAround a naše služby jsou poskytovány bez jakékoli záruky, ať výslovně, předpokládaně nebo jinak.

1.5.


Pokud není v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak, má SwapAround status prostředníka mezi uživateli „Nabízím“ a „Hledám“.

2. DEFINICE

2.1.

Termíny jako „SwapAround“, „my“, „nás“ a „náš“ se vztahují na Etcetera Business and Tourism s.r.o., IČ společnosti č. 06865453, která se řídí právními předpisy České republiky a sídlí na Dlouhé 715/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.

2.2.

„Platforma SwapAround“ znamená progresivní webovou aplikaci, prostřednictvím které jsou naše Služby poskytovány a které SwapAround vlastní, provozuje, spravuje, udržuje nebo hostuje.

2.3.

„Účet SwapAround“ znamená jedinečný účet jediného uživatele registrovaného na Platformě SwapAround.

2.4.

„Služby“ znamenají zprostředkování /propojení uživatel (Nabízím, Hledám) prostřednictvím Platformy SwapAround a dalších služeb poskytovaných Platformou SwapAround v souladu s těmito podmínkami.

2.5.


Uživatel „Nabízím“ se rozumí jednotlivec – nezávislý dodavatel poskytující služby, který poskytuje tyto služby v rámci své obchodní činnosti. Může to být soukromá osoba nebo právnická osoba.

2.6.

Službami „Nabízím“ se rozumí služby poskytované „Nabízím“, které mohou zahrnovat zejména směnný obchod jeho přebytků, věcí, které už nechce nebo nepotřebuje, nebo služeb, za které požaduje místo peněžité úplaty jiný artikl nebo službu směnného obchodu.

2.7.

Uživatel „Hledám“ je jednotlivec, který si zamluví „Nabídku“ uživatele „Nabízím“.

2.8.

„Uživatel“ znamená osoba s registrovaným účtem SwapAround.

2.9.

„Váš Obsah“ znamená jakýkoli obsah, který je publikován nebo považován za publikovaný na nebo prostřednictvím Platformy SwapAround Uživatelem.

2.10.

„Nabídka“ znamená konkrétní Služby Nabízím inzerované uživatelm „Nabízím“ na SwapAround Platformě.

2.11.

„Objednávka“ znamená objednávku konkrétních Služeb nebo položek uživatele „Hledám“ inzerovaných uživatelem „Nabízím“ na Platformě SwapAround.

2.12.

„Podmínky“ znamenají tyto Všeobecné obchodní podmínky.

3. REGISTRACE

3.1.

Abyste mohli používat platformu SwapAround, ať už jako Nabízím, Hledám nebo obojí, musíte si nejprve zaregistrovat účet SwapAround na Platformě SwapAround.

3.2.

Souhlasíte s tím, že provedete všechny kroky registračního procesu podle pokynů na Platformě SwapAround čestně a úplně tak, jak jen jste schopni. Musíte poskytnout pouze pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace požadované během procesu registrace. Souhlasíte s tím, že váš Účet SwapAround a další informace o vás budou stále pravdivé, přesné, úplné a aktuální.

3.3.

Na Platformě SwapAround můžete spravovat pouze jednu registraci (tj. Nemůžete zaregistrovat více než jeden Účet SwapAround), ale můžete být zároveň uživatel „Nabízím“ a uživatel „Hledám“ pod jednou registrací a přepínat mezi těmito profily. Účet SwapAround nesmíte registrovat jménem žádné jiné osoby než vaší vlastní nebo právnické osoby, kterou zastupujete.

3.4.

SwapAround si vyhrazuje právo ukončit jakýkoli uživatelský Účet SwapAround, pokud Uživatel poruší jakékoli ustanovení těchto Podmínek.

4. UŽIVATELSKÝ OBSAH

4.1.

Uživatelé mohou zveřejňovat svůj vlastní Obsah na Platformě SwapAround. Všechno, co zveřejníte (nebo jinak zviditelníte) na Platformě SwapAround, se pro účely těchto Podmínek považuje za Obsah, který zveřejníte. Zásadou SwapAround není upravovat ani moderovat váš Obsah bez vašeho předchozího souhlasu, pokud to není nutné k zajištění souladu se zákonnými předpisy nebo těmito Podmínkami. Souhlasíte s tím, že pokud jste propojili svůj Účet SwapAround s jakoukoli službou třetí strany, mohou se vyměňovat informace a bude se za to, že jste zveřejnili veškeré informace zpřístupněné na Platformě SwapAround službou třetí strany v důsledku poskytování služeb spojené.

4.2.

Jste výhradně zodpovědní za svůj Obsah, který publikujete nebo se domníváte, že byl publikován na nebo prostřednictvím Platformy SwapAround.

4.3.

Přístupem na a / nebo používáním platformy SwapAround souhlasíte s tím, že:
a) Jakákoli reprezentace a informace, které publikujete, jsou pravdivé.
b) Nesmíte zveřejňovat, nahrávat, publikovat, odesílat ani přenášet nic, co: (i) porušuje, zneužívá nebo porušuje patenty, autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství, morální práva nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo práva na publicitu či soukromí nebo práva na obraz; nebo (ii) porušuje nebo povzbuzuje jakékoli jednání, které by porušovalo jakýkoli platný zákon nebo nařízení nebo by vedlo k občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti nebo by se mohlo očekávat, že podnítí protispolečenské chování; nebo (iii) je podvodný, nepravdivý, zavádějící (přímo nebo opomenutím nebo neúplností informací) nebo klamný; nebo (iv) je pomlouvačný, urážlivý, urážlivý, výhružný, obtěžující nebo obscénní, pornografický, vulgární nebo může být jinak shledáno někým, že je urážlivé; nebo (v) je diskriminační, škodlivě netolerantní, rasistická, nenávistně inspirovaná, obtěžující nebo škodlivá vůči jednotlivci nebo skupině, proti jakémukoli náboženství, pedofilii, podněcující násilí, rasovou nebo etnickou nenávist, nezákonná nebo jinak odpuzitelná; nebo (vi) násilí nebo ohrožuje nebo podporuje násilí nebo jednání, které ohrožuje jakoukoli osobu, skupinu nebo zvíře; nebo (vii) propaguje nezákonné nebo škodlivé činnosti nebo látky; nebo (viii) ospravedlňuje nebo propaguje jakoukoli z věcí uvedených v bodech (i) až (vii) výše.
c) Vulgární může být shledáno, že je urážlivé; nebo (v) je diskriminační, škodlivě netolerantní, rasistické, nenávistně inspirované, obtěžující nebo škodlivé vůči jednotlivci nebo skupině, proti jakémukoli náboženství, pedofilii, podněcující násilí, rasovou nebo etnickou nenávist, nezákonné nebo protiprávní; nebo (vi) násilí nebo ohrožuje nebo podporuje násilí nebo jednání, které ohrožuje jakoukoli osobu, skupinu nebo zvíře; nebo (vii) propaguje nezákonné nebo škodlivé činnosti nebo látky; nebo (viii) ospravedlňuje nebo propaguje jakoukoli z věcí uvedených v bodech (i) až (vii) výše.
d) SwapAround není povinno ukládat a / nebo publikovat váš Obsah. SwapAround může kdykoli a bez předchozího upozornění smazat váš Obsah nebo jakékoli jeho části z Platformy SwapAround, jak považuje za vhodné.
e) Přestože zůstáváte vlastníkem a zodpovídáte za svůj Obsah, nic v jakémkoli vztahu mezi vámi a Platformou SwapAround nezajišťuje převod jakýchkoli práv duševního vlastnictví na vás.
f) SwapAround může upravovat, reprodukovat zcela nebo částečně, překládat, odkazovat na něj, seskupovat a jinak nakládat s vaším Obsahem nebo jeho prvky, jak považuje za vhodné.
g) SwapAround může používat a využívat váš Obsah a informace, které se o vás SwapAround dozví, aby s vámi byla možna komunikace v rámci Platformy, zacílit na reklamu a vyvíjet, implementovat a vylepšovat marketingové kampaně a obecně propagovat služby SwapAround.
h) Jakýkoli profilový obrázek, který nahrajete na svůj Účet SwapAround, je poctivým zastoupením vaší osoby nebo společnosti kterou zastupujete a neporušuje žádná práva duševního vlastnictví patřící třetí straně a výslovně zmocňujete společnost SwapAround k použití vašeho profilového obrázku, jak považuje za vhodný.
i) SwapAround může poskytovat odkazy nebo doporučení na jiné webové stránky, služby, publikace nebo aplikace. SwapAround nevytváří a neposkytuje žádná schvalování, potvrzení, záruku ani potvrzení, pokud jde o spolehlivost takovýchto webových stránek, zveřejnění služby nebo aplikace a souhlasem s těmito Podmínkami souhlasíte s tím, že se nebudete při hodnocení nebo používání těchto služeb spoléhat na SwapAround a že za žádných okolností vám SwapAround nebude zodpovídat za jakékoli selhání webových stránek, služeb, publikací nebo aplikací, za které není zodpovědný. SwapAround nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah webových stránek odkazovaných na našich stránkách. SwapAround nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout při jejich použití. V této souvislosti potvrzujete a přijímáte, že společnost SwapAround nenese odpovědnost za jednání nebo selhání poskytovatelů plateb.
j) SwapAround může (ale není povinen) zaměstnávat překladatele a editory (a může používat služby automatizovaného překladu a editace kopií) k vašemu Obsahu za účelem změny stylu nebo jazyka, který používáte. Kromě toho, že vše, co SwapAround vytváří závazek nebo odpovědnost, které by jinak nevznikly, souhlasíte s tím, že tyto procesy nesnižují žádnou odpovědnost nebo odpovědnost za váš Obsah a zavazujete se, že Platformě SwapAround v důsledku vašeho Obsahu nebo jeho zacházení nevzniknou žádné ztráty.

4.4.

Přijetím těchto Podmínek udělujete SwapAround celosvětovou, neodvolatelnou, trvalou (nebo na dobu ochrany), nevýhradní, převoditelnou, bezplatnou licenci s právem sublicencovat, používat, prohlížet, kopírovat, přizpůsobovat, překládat, upravovat, distribuovat, licencovat, prodávat, převádět, veřejně zobrazovat, veřejně provádět, přenášet, streamovat, vysílat, přistupovat, prohlížet a jinak využívat svůj Obsah (který může zahrnovat zejména, ale bez omezení, publikování a šíření vašeho Obsahu prostřednictvím Platformy SwapAround a našich služeb a propagace nebo marketingu Platformy SwapAround a / nebo našich služeb).

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

5.1.

Každý, kdo chce používat Platformu SwapAround jako uživatel „Nabízím“ může tak učinit pouze jako nezávislá osoba nebo právnická osoba jednající jako třetí strana. Výslovně souhlasíte s tím, že váš vztah se SwapAround je omezen na to, že jste nezávislým dodavatelem třetích stran a že nejste zaměstnancem, agentem, spoluvlastníkem nebo partnerem SwapAround a v každém případě budete jednat výhradně vaším vlastním jménem nebo jménem společnosti, kterou zastupujete, pro váš vlastní prospěch a na vaše vlastní riziko, a nikoli na účet, ve prospěch nebo riziko Platformy SwapAround. SwapAround za vás nenese žádnou zodpovědnost a nikterak vás neřídí ani neovlivňuje poskytování vašich služeb.

5.2.

Jste výhradně zodpovědní za svůj Obsah, který publikujete nebo se domníváte, že byl publikován na nebo prostřednictvím Platformy SwapAround.

5.3.

Jako „Nabízím“ jste výhradně zodpovědní za dodržování všech právních předpisů a správních předpisů platných v jurisdikci vaší rezidence, zejména včetně, ale nejen, regulace podnikání v pohostinství, norem týkajících se podávání jídel a nápojů veřejnosti, hygienické normy a další. Kromě toho jsou „Nabízím“ v každé zemi sami zodpovědní za své fiskální povinnosti podle právních předpisů jurisdikce dané země.

5.4.

SwapAround nemá žádnou kontrolu a nemá vůči vám žádnou odpovědnost ani povinnost v souvislosti s jakýmkoli jednáním nebo zneužitím (i) Nabízím, (ii) Hledám, (iii) dalších Uživateli Platformy SwapAround a (iv) jakýmikoliv dalšími třetími stranami, které se účastní nebo jakkoliv využívají služeb uživatele „Nabízím“. SwapAround nekontroluje a nemá žádné právo kontrolovat, zda se vaše offline aktivity shodují s aktivitami s vaším Účtem na Platformě SwapAround.
Výslovně souhlasíte s tím, že SwapAround nezodpovídá za žádné škody ani škody způsobené vaší interakcí s ostatními Uživateli Platformy SwapAround a souhlasíte s tím, že (v maximální míře povolené příslušným zákonem) SwapAround odmítá veškerou odpovědnost vyplývající z jednání nebo nesprávného jednání Uživatelů. Zejména souhlasíte s tím, že uživatelé „Nabízím“ jsou výhradně odpovědní za podmínky a kvalitu svých Služeb.

5.5.

SwapAround nenese odpovědnost za nepřímé, náhodné, zvláštní, exemplární, represivní nebo následné škody, včetně ztracených zisků, ztracených dat, zranění osob nebo škod na majetku souvisejících s, v souvislosti s jiným používáním Platformy SwapAround nebo našich služeb, bez ohledu na nedbalost (aktivní, kladnou, výhradní nebo souběžnou) SwapAround (aktivní, kladná, výhradní nebo souběžná), i když byla Platforma SwapAround informována o možnosti takové škody. SwapAround neodpovídá za žádné škody, odpovědnost nebo ztráty, které vzniknou v důsledku vašeho používání nebo spolehnutí se na Služby nebo vaší neschopnosti přistupovat ke Službám nebo je využívat.

5.6.

Souhlasíte s tím, že budete SwapAround a jeho přidružené subjekty a jejich přidružené osoby a jejich pracovníky, ředitele, zaměstnance a agenty odškodňovat a chránit před veškerými nároky, ztrátami, závazky a náklady (včetně poplatků za právní zastoupení), které vzniknou z nebo v souvislosti s: (i) vaše používání Služeb; (ii) porušení nebo porušení kterékoli z těchto podmínek; (iii) oprávněné použití vašeho Obsahu Platformy SwapAround.

5.7.

Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony o kontrole exportu ve vaší místní jurisdikci.

5.8.

SwapAround může zpřístupnit a používat Platformu SwapAround nebo určité oblasti nebo funkce Platformy SwapAround, s výhradou určitých podmínek nebo požadavků, jako je dokončení ověřovacího procesu, splnění specifických kritérií kvality nebo způsobilosti, splnění limitů hodnocení nebo recenzí nebo Uživatelských rezervací a historií zrušení.

5.9.

Pokud se rozhodneme provádět ověření totožnosti nebo ověření původu u jakéhokoli Uživatele, v rozsahu povoleném platnými zákony, vzdáváme se záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných, předpokládaných nebo jiných, že tyto kontroly identifikují předchozí zneužití ze strany Uživatele nebo zaručí, že Uživatel se nebude v budoucnu dopouštět pochybení.

5.10.

Ověření Uživatele na internetu je obtížné a nepřijímáme žádnou odpovědnost za potvrzení totožnosti uživatele. Bez ohledu na výše uvedené, z důvodu transparentnosti a prevence podvodů a v souladu s platnými zákony, můžeme, ale nemáme povinnost, (i) požádat uživatele, aby poskytli formu vládní identifikace nebo jiné informace nebo provedli další kontroly, jejichž cílem je ověřit totožnosti nebo pozadí Uživatelů, (ii) provést kontrolu Uživatelů proti databázím třetích stran nebo jiným zdrojům a vyžádat si zprávy od poskytovatelů služeb a (iii) pokud máme dostatek informací k identifikaci Uživatele, získat zprávy z veřejných záznamů o odsouzeních za trestný čin nebo výpisu z trestního rejstříku nebo ekvivalentní verze podkladových nebo registrovaných delikventů ve vaší místní jurisdikci (pokud jsou k dispozici).

5.11.

Přístup k určitým oblastem a funkcím Platformy SwapAround nebo jejich používání mohou podléhat samostatným zásadám, normám nebo směrnicím nebo vyžadovat, abyste přijali další smluvní podmínky. Pokud dojde ke konfliktu mezi těmito podmínkami a dalšími podmínkami vztahujícími se na konkrétní oblast nebo funkci Platformy SwapAround, budou mít poslední smluvní podmínky přednost před vaším přístupem nebo použitím této oblasti nebo funkce Platformy SwapAround, pokud není uvedeno jinak.

5.12.

Ve stanoveném časovém rámci po poskytnutí Služeb uživatele „Nabízím“ mohou uživatel „Hledám“ i „Nabízím“ zanechat veřejnou recenzi a podat o sobě hodnocení hvězdičkami. Hodnocení nebo recenze odrážejí názory jednotlivých Uživatelů a neodrážejí názor Platformy SwapAround. Hodnocení a recenze nejsou Platformou SwapAround ověřeny z hlediska přesnosti a mohou být nesprávné nebo zavádějící. Hodnocení uživatel „Nabízím“ a „Hledám“ musí být přesné a nesmí obsahovat žádný urážlivý nebo pomlouvačný jazyk. Uživatelům je zakázáno jakýmkoli způsobem manipulovat se systémem hodnocení a recenzí, jako je například pokyn třetí straně k napsání kladného nebo záporného hodnocení o jiném Uživateli.

5.13.

Souhlasíte, že nebudete činit nic pro vytvoření falešného dojmu, jednali s ním nebo jednali jménem nebo ve prospěch Platformy SwapAround, včetně nevhodného používání jakéhokoli duševního vlastnictví Platofrmy SwapAround.

6. NABÍDKY, OBJEDNÁVKY, REZERVACE

6.1.

Aby bylo možné inzerovat Služby uživatele „Nabízím“ na Platformě SwapAround, musí uživatel „Nabízím“ vytvořit Nabídku na Platformě SwapAround s uvedením všech relevantních podrobností Nabídky, včetně zejména popisu nabízeného produktu nebo služby, místa, času a směnných podmínek, tj co požaduje výměnnou.

6.2.

Uživatel „Hledám“, který si přeje objednat Služby uživatele „Nabízím“ inzerované na Platformě SwapAround, musí vybrat příslušnou Nabídku a zadat Objednávku.

6.3.

Rezervace Služeb uživatele „Nabízím“ je potvrzena, jakmile uživatel „Nabízím“ přijme Objednávku zadanou uživatelem „Hledám“.

6.4.

Zadáním Objednávky a jejím následným přijetím uživatelem „Nabízím“ vstoupí uživatel „Hledám“ do přímého právně závazného smluvního vztahu s příslušným s uživatelem “Nabízím“. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud není v těchto Podmínkách výslovně stanoveno jinak, SwapAround se za žádných okolností nestane stranou jakýchkoli dohod uzavřených mezi uživateli „Nabízím“ na jedné straně a uživateli „Hledám“ na straně druhé.

6.5.

Uživatelé „Nabízím“ a „Hledám“ jsou zodpovědní za jakékoli změny Rezervace, které provedou prostřednictvím Platformy SwapAround. Pokud uživatel „Hledám“ zruší Objednávku, která byla uživatelm „Nabízím“ přijata kdykoli před splatností příslušné nabídky, nemá uživatel „Hledám“ nárok na žádné kompenzace ze strany Platformy SwapAround.

6.6.

Za určitých okolností může Platforma SwapAround podle svého výhradního uvážení rozhodnout, že je nutné nebo žádoucí zrušit dohodnutou Nabídku.

7. FINANČNÍ UJEDNÁNÍ

7.1.

Poplatky Platformy SwapAround jsou založeny na členství Uživatelů. Ty se mohou lišit v závislosti na typu členství a mohou se projevit zvýšením, které je hrazeno z dodatečných provozních nákladů Platformy. Jakmile je členství zaplaceno, není vratné za žádných okolností.

7.2.

Uživatelé souhlasí a uznávají, že odpovídají za plnění všech svých vlastních daňových povinností (včetně daní z obratu, včetně, ale bez omezení na DPH), ať už jsou uloženy na státní, místní nebo jiné úrovni.Platforma SwapAround v tomto ohledu nepřijímá žádné závazky. Platforma SwapAround zejména nepřebírá žádnou odpovědnost (skutečnou nebo domnělou) za to, že uživatelům oznámí nebo vysvětlí, nebo se bude dotazovat na zacházení s jakýmikoliv jeho Nabídkami v souvislosti s DPH nebo daní z obratu.

7.3.

Pokud to Platforma SwapAround vyžaduje pro účely svého jednání s jakýmkoli daňovým nebo regulačním úřadem, uživatelé poskytnou SwapAround neprodleně na vyžádání veškeré informace, data, dokumentaci a / nebo kopie sdělení (ať už v elektronickém formátu nebo jinak), které se týkají Nabídek, Objednávek nebo Rezervací, kterých se účastnili. Uživatelé poskytnou SwapAround na požádání veškerou přiměřenou pomoc při jakékoli diskusi nebo sporu s jakýmkoli daňovým úřadem, pokud jde o zacházení s Nabídkami, na kterých se tito uživatelé podíleli. Uživatelé souhlasí s tím, že odškodní Platformu SwapAround za jakékoli závazky týkající se DPH nebo podobných daní z obratu, které je Platforma SwapAround povinna zaplatit a které zcela vyplývají z Nabídek uživatel.

8. STÍŽNOSTI a SPORY

8.1.

Souhlasíte s tím, že Platforma SwapAround nebude v žádném případě odpovědná ani odpovědná za jakékoli prohlášení ze strany Uživatel na nebo mimo Platformu SwapAround ani za jakoukoli výměnu, pokud bude pro některého z uživatel nepříjemná. Obě strany mají právo nahlásit druhou stranu Platformě SwapAround a SwapAround má právo situaci vyhodnotit a rozhodnout o řešení, pokud to považuje za vhodné. V případě stížností nás můžete zkontaktovat na swaparound.app@gmail.com. S uvedením odkazu na Nabídku, datum, kdy výměna problěhla, datum, kdy jste se spojili, identifikaci druhého Uživatele a popisu problému.

9. NAŠE HODNOTY

9.1.

SwapAround má přísnou nediskriminační politiku. SwapAround je ve svém jádru otevřená komunita zaměřená na sbližování lidé z celého světa tím, že podporuje smysluplné sdílené zkušenosti mezi lidmi ze všech částí světa. Naše komunita zahrnuje lidi prakticky ze všech zemí světa. Je to neuvěřitelně rozmanitá komunita, sdružující jednotlivce různých kultur, hodnot a norem.

9.2.

Komunita SwapAround se zavázala budovat svět, ve kterém se lidé ze všech prostředí cítí vítáni a respektováni, bez ohledu na to, jak daleko odcestovali z domova. Tento závazek spočívá na dvou základních principech, které platí pro všechny uživatele: začlenění a respekt. Náš společný závazek k těmto zásadám umožňuje každému členovi naší komunity cítit se vítán na SwapAround bez ohledu na to, kdo jsou, odkud pocházejí, koho uctívají nebo koho milují.

9.3.

Od uživatel se vyžaduje dodržování všech platných zákonů jejich zemí, které zakazují diskriminaci na základě takových faktorů, jako jsou rasa, náboženství, národní původ a další níže uvedené, jako SwapAround se zavazujeme, že budeme více než dodržovat minimální požadavky stanovené zákonem.

9.4.

S ohledem na výše uvedené Uživatel nesmí:
a) Odmítnout jiného Uživatele na základě rasy, barvy, etnicity, národního původu, náboženství, sexuální orientace, genderové identity nebo rodinného stavu.
b) Stanovit odlišné podmínky založené na rase, barvě, etnickém původu, národním původu, náboženství, sexuální orientaci, genderové identitě nebo manželském stavu.
c) Zveřejnit jakýkoli post nebo učinit prohlášení, které odrazuje nebo naznačuje preferenci nebo proti jakémukoli hostu z důvodu rasy, barvy, etnicity, národnosti, náboženství, sexuální orientace, genderové identity nebo rodinného stavu.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.

SwapAround má podrobné zásady ochrany osobních údajů. SwapAround zpracovává veškeré osobní údaje získané od Uživatelů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu osob tyto údaje a zrušující směrnici 95/46 / ES („GDPR“) a další příslušné právní předpisy. á komunita, sdružující jednotlivce různých kultur, hodnot a norem.

10.2.

Shromažďujeme několik obecných kategorií informací, které jsou nezbytné pro používání Platformy SwapAround a poskytování našich služeb. Při používání SwapAround požadujeme a shromažďujeme následující osobní informace. Tyto informace jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy mezi vámi a námi a pro umožnění plnění našich právních závazků. Bez nich bychom nebyli schopni poskytnout všechny požadované služby. SwapAround zpracovává zejména následující typy dat:
a) Informace o Účtu: Když se zaregistrujete k Účtu SwapAround, požadujeme určité informace, například vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, datum narození, vaši adresu, telefonní číslo a profilový obrázek.
b) Informace o platbě: Chcete-li používat určité funkce Platformy SwapAround, požadujeme, abyste poskytli určité finanční informace (jako je váš bankovní účet nebo informace o kreditní kartě), aby se usnadnilo zpracování plateb za členství na Platformě SwapAround. Než obdržíte první výplatu, může být z bezpečnostních důvodů požadováno nahrání naskenovaného identifikačního dokladu.
c) Komunikace s týmem podpory SwapAround a dalšími Uživateli: Když komunikujete s SwapAround nebo používáte Platformu SwapAround ke komunikaci s ostatními Uživateli, shromažďujeme informace o vaší komunikaci a veškeré informace, které se rozhodnete poskytnout.
d) Informace, které automaticky shromažďujeme z vašeho používání služeb SwapAround a plateb: Informace o geografické poloze, informace o použití, údaje z protokolu a informace o zařízení, soubory cookie a podobné technologie, informace o platebních transakcích.
e) Informace, které shromažďujeme od třetích stran: služby třetích stran (např. Pokud se podepisujete prostřednictvím sociálních sítí třetích stran), vaše reference od ostatních Uživatelů Platformy SwapAround.

10.3.

Za žádných okolností nesmí Platforma SwapAround zpracovávat žádné osobní údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech, ani genetická data, biometrická data za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údajů týkajících se zdraví nebo údajů týkajících se sexuální život nebo sexuální orientace fyzické osoby.

10.4.

Kdykoli Uživatel poskytne Platformě SwapAround jakékoli osobní údaje, Uživatel:
a) Výslovně souhlasí s poskytováním příslušných dat Platformě SwapAround, s ukládáním příslušných dat SwapAround a s následným předáváním příslušných dat SwapAround ostatním Uživatelům;
b) Výslovně potvrzuje, že je informován o všech právech, která má Uživatel v souvislosti s poskytováním příslušných údajů Platformě SwapAround, uchovávání příslušných dat na Platformě SwapAround a předávání příslušných dat Platformy SwapAround ostatním Uživatelům; a
c) Výslovně zmocňuje a dává pokyn Platformě SwapAround ke zpracování příslušných osobních údajů za účelem poskytování Služeb v souladu s těmito Podmínkami, mimo jiné včetně (i) ​​předávání dat jiným Uživatelům, (ii) ukládání dat a ( iii) ověření údajů v souvislosti s fakturací Uživatele za případné částky.

10.5.

Platforma SwapAround nebude zpracovávat osobní údaje uživatelů jinak než podle pokynů uživatele ve smyslu odstavce 10.4. výše.

10.6.

SwapAround podnikne všechny přiměřené kroky k zajištění spolehlivosti svých zaměstnanců a zástupců, kteří mohou mít přístup k osobním údajům uživatelů, a v každém případě zajistí, aby byl přístup přísně omezen na jednotlivce, kteří potřebují znát nebo získat přístup k příslušným osobním údajům, a to striktně nezbytné pro účely poskytování služeb a pro dodržení platných zákonů v souvislosti s povinnostmi dané osoby vůči SwapAround, zajišťující, aby všichni tito jednotlivci podléhali závazkům týkajícím se důvěrnosti nebo profesním nebo zákonným povinnostem důvěrnosti.

10.7.

S ohledem na současný stav, náklady na provádění a povahu, rozsah, kontext a účely zpracování, jakož i na riziko různé pravděpodobnosti a závažnosti práv a svobod fyzických osob, Platforma SwapAround ve vztahu k osobním datům Uživatelů zavádí vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti odpovídající tomuto riziku. Při posuzování přiměřené úrovně bezpečnosti SwapAround vezme v úvahu zejména rizika, která představují zpracování, zejména v důsledku narušení osobních údajů.

10.8.

Berete na vědomí, že výběr jiného Uživatele je vaší výhradní odpovědností. Při výběru konkrétního Uživatele byste měli zvážit také schopnost příslušného druhého Uživatele přiměřeně chránit vaše osobní údaje. Uživatel vyvine maximální úsilí, aby zajistil, že osobní údaje ostatních Uživatelů, které do SwapAround předává, jsou náležitě chráněny. SwapAround nepřebírá žádnou odpovědnost za zpracování osobních údajů příslušným Uživatelem, kterému SwwapAround předal osobní údaje jiného Uživatele v souladu s pokyny Uživatele.

10.9.

SwapAround se zavazuje nezveřejňovat žádné osobní údaje Uživatelů žádné třetí straně, s výjimkou následujících případů:
a) SwapAround může zveřejnit taková data ostatním Uživatelům Platformy SwapAround;
b) SwapAround může tyto údaje sdělit svým zástupcům, zaměstnancům a subdodavatelům ohledně správy Platformy SwapAround a poskytování Služeb;
c) zveřejnění takových údajů je nezbytné pro splnění povinností SwapAround;
d) zveřejnění takových údajů je vyžadováno orgány veřejné moci nebo veřejnými činiteli, kteří jsou podle platných právních předpisů oprávněni tyto údaje požadovat a shromažďovat; a
e) ve všech ostatních případech stanovených platným zákonem.

10.10.

SwapAround poskytne pomoc v případě, že si jakýkoli Uživatel bude přát uplatnit právo na přístup, opravu, výmaz, přenositelnost nebo jakékoli jiné právo udělené platnými právními předpisy.

10.11.

SwapAround se zavazuje učinit všechna přiměřená opatření k ochraně osobních údajů Uživatelů před ztrátou a neoprávněným přístupem, použitím, vymazáním a zveřejněním; a, jak to vyžadují platné zákony, zpracovávat osobní údaje způsobem, který zajišťuje přiměřenou důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.

10.12.

SwapAround informuje uživatele bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o porušení osobních údajů, které má vliv na osobní údaje Uživatelů. SwapAround vyvine přiměřené úsilí k prošetření, zmírnění a nápravě takového porušení osobních údajů.

10.13.

Jak je používáno v této části 10, výrazy „použití“ a „zpracování“ zahrnují použití cookies na počítači, podrobení informací statistické nebo jiné analýze a použití nebo zpracování informací jakýmkoli způsobem, mimo jiné včetně, shromažďování, ukládání, vyhodnocování, úpravy, mazání, používání, kombinování, zveřejňování a přenosu informací v rámci naší organizace nebo mezi našimi přidruženými společnostmi v mezinárodním měřítku.

10.14.

V rozsahu povoleném zákonem si Platforma SwapAround vyhrazuje právo uvádět na trh výsledky automatického nakládání s údaji prováděné v souladu s těmito Podmínkami.

11. RŮZNÉ

11.1.

V rozsahu povoleném zákonem se tyto Podmínky, jakož i poskytování našich Služeb, řídí a vykládají v souladu s českým právem a veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami a našimi službami budou řešeny výhradně příslušným soudem v České republice, pokud soudy jiné země nemají výlučnou jurisdikci pro projednání věci.

11.2.

Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu zřízeném těmito Podmínkami se řídí zejména českým zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že vyloučí použití ustanovení § 2450, 2451, 2452 a 2453 občanského zákoníku na jejich vzájemné smluvní vztahy podle těchto Podmínek.

11.3.

Původní verze těchto Podmínek v anglickém jazyce byla přeložena do jiných jazyků. V případě jakýchkoli nesrovnalostí týkajících se obsahu nebo výkladu těchto podmínek nebo nesrovnalosti v anglické verzi a verzi přeložené do jiného jazyka se Podmínky v anglickém jazyce považují za platné, rozhodné a rozhodné v rozsahu povoleném zákonem. Anglická verze Podmínek je k dispozici na Platformě SwapAroundAround (vyberte anglický jazyk) nebo vám ji lze zaslat na základě vaší písemné žádosti.

11.4.

Pokud se některá část těchto Podmínek stane neplatnou, právně neúčinnou nebo nezávaznou, ostatní části těchto Podmínek zůstanou v platnosti. V takovém případě bude neplatné ustanovení vynuceno v plném rozsahu v souladu s platnými právními předpisy a vy přijmete opatření s podobným účinkem jako neplatné, právně neúčinné nebo nezávazné opatření v souladu s obsahem a účelem těchto Podmínek.

11.5.

Tyto Podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dnem [bude doplněno]. V případě potřeby může Platforma SwapAround tyto Podmínky aktualizovat zveřejněním aktualizovaných Podmínek na svých webových stránkách a tyto Podmínky nabývají účinnosti a účinnosti dnem zveřejnění. Přístupem a / nebo používáním Platformy SwapAround, jakož i použitím kterékoli z našich Služeb, souhlasíte s aktuálním zněním našich Podmínek zveřejněných na Platformě SwapAround a zavazujete se je dodržovat.

11.6.

Nesmíte postoupit žádná svá práva nebo povinnosti vůči Platformě SwapAround žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Platformy SwapAround.

Česká republika

Etcetera Business and Tourism s.r.o.
IČO: 068 65 453

Dlouhá 38
110 00 Praha 1

E-mail: swaparound.app@gmail.com
Tel: +420 605 268 043

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290385/MSPH

Malta

Pieta’ Webee
Marina Street
Tal-Pietà PTA 9041

Švédsko

Måsvägen 7b 1102
22733 lund

UAE

Silicon oasis
Block B
DTEC
Dubai